اجاره خودرو روزانه و اجاره خودرو هفتگی یا ماهانه
اجاره خودرو به دو صورت است:
1-اجاره خودرو یا اجاره ماشین کوتاه مدت
2-اجاره خودرو یا اجاره ماشین بلند مدت
منظور از اجاره خودرو یا اجاره ماشین کوتاه مدت همان اجاره خودرو روزانه است که هم یک روزه میتواند باشد و هم چند روزه است اگر اجاره خودرو یا اجاره ماشین از 10 ساعت کمتر باشد به اندازه همان چند ساعت باید هزینه پرداخت شود البته بعضی از موسسات اجاره خودرو هستند که بعضی از خودرو های خود را کمتر از 24 ساعت اجاره نمیدهند
منظور از اجاره خودرو یا اجاره ماشین بلند مدت حداقل یک ماه و حداکثر یک ساله است این نوع اجاره ها امتیازات به خصوصی هم دارند همانند : اجاره تمام خودرو هایی که در موسسه , بیمه بر حسب نیاز اجاره کننده , اجاره خودرو جایگزین در صورت بروز مشکل , مجوز طرح ترافیک روزانه و هفتگی , خدمات پشتیبانی مثل : تعمیر , نگهداری خودرو و ...