چگونگی محاسبه هزینه خسارات اجاره خودرو
هنگامی که در حال رانندگی هستید باید تمام حواس خود را معطوف به رانندگی کنید
کوچیکترین خطایی باعث بوجود آمدن خسارات غبر قابل جبرانی میشود
اگر در حال رانندگی با خودرویی اجاره ای هستید حتما باید در مورد بیمه ماشین اطمینان خاطر داشته باشید که اگر اتفاقی افتاد و خساراتی وارد شد صاحب خودرو با بیمه بتواند آن را برطرف کند
اگر خسارت وارد شده باعث مرگ و یا آسیب جسمانی و آسیب به خودرو شود باید طبق قانون آن را پیگیری کرد و در آن انجا به صورت واضح بیان شده است.
در اول قانون نوشته شده است که طرفین قرارداد باید از هزینه خسارات آگاهی داشته باشند که در صورت ایجاد مشکل به صورت قانونی پیگیری کنند.